AKTUALNOŚCI

Uchwała
Zarządu Aeroklubu Słupskiego
z dnia 23.10.2016 r.


Dotyczy: zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Słupskiego.

Zgodnie z § 12 pkt.6; §15 ust. 2, pkt. 6 Statutu Aeroklubu Słupskiego, Zarząd Aeroklubu Słupskiego zwołuje, na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 13.10.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków A. S. w dniu 09.11.2016 roku.

Zgromadzenie odbędzie się w Centrum Kultury Gminy Słupsk, Głobino 47, o godz. 17.00. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, prawomocne zgromadzenie odbędzie się w terminie drugim, o godz. 17.30 - bez względu na liczbę obecnych członków.

Porządek Zgromadzenia

 1. Otwarcie Zgromadzenia oraz stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Przyjęcie porządku Zgromadzenia
 4. Wybór Protokolanta oraz Komisji:
  • Skrutacyjnej
  • Uchwał i Wniosków
 5. Przerwa (ukonstytuowanie się Komisji)
 6. Prezentacja wniosku KR przez Prezesa A.S.
 7. Uzasadnienie wniosku przez Przewodniczącego KR
 8. Dyskusja
 9. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej
 10. Przyjęcie ewentualnych Uchwał
 11. Zakończenie Zgromadzenia.Prezes A.S.

Władysław Pędziwiatr