KONKURS – Szkolenie szybowcowe 2022

Regulamin konkursu

Szkolenie szybowcowe 2022”

§ 1. Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. „Konkurs” – konkurs „Szkolenie szybowcowe” prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. „Organizator” – Stowarzyszenie Aeroklub Słupski, z siedzibą w Słupsku, ul. Niedziałkowskiego 6, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru sowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000066907, NIP: 839-258-23-71, REGON: 000682666.

3. „Uczestnik” – zarejestrowany użytkownik portalu www.aeroklub.slupsk.pl, zamieszkały w Słupsku i okolicach lub będący osobą uczącą się w szkołach na terenie miasta Słupska i okolicach, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. „Komisja” – Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terenie miasta Słupsk, za pośrednictwem strony internetowej www.aeroklub.slupsk.pl

3. Konkurs rozpoczyna się 18 czerwca 2022 r. o godz. 9:00, a kończy 28 czerwca 2022 r. o godz.16:00.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 Nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być:

– osoba zarejestrowana jako użytkownik na stronie www.aeroklub.slupsk.pl

– posiadająca obywatelstwo polskie,

– ukończone 15 lat (wymagana pisemna zgoda rodziców dla osób niepełnoletnich) nie więcej niż 26 lat

– ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia

– posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terenie miasta Słupsk i okolic bądź uczęszczająca do szkół mających swą siedzibę na terenie miasta Słupsk i okolic, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 .

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie kierownictwa i pracownicy Organizatora i Współorganizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia

3. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie użytkownicy portalu e-aeroklub zamieszczonym na stronie internetowej www.aeroklub.slupsk.pl, posiadający aktywne konto.

2. Wzięcie udziału w Konkursie polega na napisaniu testu z wiedzy o lotnictwie oraz mieście Słupsk zamieszczonym na stronie internetowej www.aeroklub.slupsk.pl .

3. Organizator zapewnia przez okres trwania konkursu dostęp do podstawowych informacji o lotnictwie na swojej stronie internetowej.

4. W dniach 18.06.2022 r. od godz 09:00 do dnia 28.06.2022 r. do godz. 16:00 będzie udostępniony na stronie Aeroklubu Słupskiego panel do zdawania testów.

4. Jeden Uczestnik może podejść dwa razy do pisania testu. Pod uwagę będzie brany lepszy wynik.

5. Test składa się z 20 pytań i jest testem wielokrotnego wyboru.

6. Czas na każde pytanie wynosi 2 minuty.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą główną w Konkursie (dalej „Nagroda”) jest dofinansowanie dla 10 osób do wstępnego szkolenia szybowcowego w wysokości 1.000,- PLN (dla kazdej z osób) przeprowadzonego na lotnisku w Krępie Słupskiej, przy ul. Lotniczej 1, (koszt jednostkowy takiego szkolenia wynosi 1.500,- )

2. Zwycięzcy otrzymają Nagrodę poprzez odbiór osobisty we wcześniej ustalonym dniu, po przekazaniu potrzebnych informacji na zasadach, o których mowa w pkt. 4 § 6.

3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny ani nie może przekazać nagrody drugiej osobie.

4. W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Do dnia 29 czerwca 2022 r. Komisja wybierze wśród Uczestników 10 zwycięzców („Zwycięzca”), którzy otrzymali największą ilość punktów.

2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.aeroklub.slupsk.pl.

3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w zgłoszeniu do 3 dni od daty ogłoszenia wyników.

4. Organizator, poprzez pocztę elektroniczną poprosi Zwycięzcę o odpowiedź w celu ustalenia warunków związanych z przekazaniem Nagrody.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia listy rezerwowej osób, którzy zajmą miejsce Zwycięzcy Konkursu w przypadku jego rezygnacji z Nagrody. Kolejność osób na liście rezerwowej będzie określała ilość zdobytych punktów w przeprowadzonym teście wiedzy, następnie czas napisania testu, a na końcu kolejność zgłoszeń.

§ 7. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres Aeroklubu Słupskiego z dopiskiem “Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika takie jak: imię, nazwisko, adres do korespondencji (do doręczania listów), jak również dokładny opis i powód reklamacji. W przypadku braku potrzebnych informacji, Organizator zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków w terminie 7 (siedmiu) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia bez rozpoznania.

3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie elektronicznej niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Powyższe postanowienia nie wykluczają dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Uczestnika na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

3. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Urząd Miasta Słupska

4. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

6. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu
  • wiek
  • adres szkoły lub adres zamieszkania

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat

8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin będzie dostępny na stronie www pod adresem: http://www.aeroklub.slupsk.pl/regulaminy/RegulaminKonkursuSzkolenieSzybowcowe2022.pdf

2. Konkurs jest realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje fakt, że udostępnia informacje podmiotowi innemu niż www.aeroklub.slupsk.pl . Dane użytkownika i adres e-mail będą wykorzystywane tylko do realizowania założeń Konkursu.

Aby przystąpić do konkursu kliknij na plakat. Nastąpi przekierowanie do platformy konkursowej https://slupsk.eaeroklub.pl/konkurs2022/